• در صورتی که میخواهید جزئیات درخواست شما ایمیل شود وارد نمایید.
  • در خواست شما مربوط به کدام واحد است؟

فروشگاه آموزشی استادانه

آدرس: کرمان- خیابان پاساران - جنب مخابرات قدیم - شرکت آب منطقه ای کرمان

شماره تماس پشتیبانی: ۰۹۳۰۶۹۲۶۵۲۹

شماره تماس: ۰۳۴۳۲۲۲۴۴۸۲ داخلی ۲۹۱